Hakkımızda

Misyon

Tiyatro ile ilgili alanların birikimlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak dünya ve Türk tiyatrosu merkezli araştırma başlıklarından oluşan bir akademik çalışma dizisi gerçekleştirmek,

Tiyatro disiplininin, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilmesinin düşünsel ve fiziki altyapısını oluşturmak ve tiyatro alanında meydana gelen her türlü üretimin Üniversite bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına kadar uzanan bütün süreçleri, metodik olarak yaratmak ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak.

Türkiye ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinler arası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni akademik ve sanatsal ürünlere dönüştürmek ve bu alanda çalışmalarda bulunan araştırmacılara katkı sağlamak,

Dünyada tiyatro alanında meydana gelen güncel ve yeni gelişmelerin takip edilmesiyle bu gelişmeler ışığında kitap, dergi, makale gibi akademik yayınlar oluşturmak, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, konferans gibi akademik faaliyetler gerçekleştirerek, ulusal ve uluslararası boyutta akademik ilişki ağı yaratmak,

Bünyesinde yapılan her türlü araştırma sonuçlarını yayınlamak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunarak yaratıcı ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlamak,

Üreteceği projeler ve gerçekleştirilmesi öngörülen akademik faaliyetlerin kuramsal boyutuyla birlikte, bu kuramsal çalışmaların uygulama alanında yaratacağı yeni fikir ve açılımlarla, tiyatronun dramaturji, oyun yazarlığı, sahneleme, oyunculuk, tasarım, eleştiri ve yorum gibi temel alanlarında yapıcı bir işlev yaratmak, yeni telif ve çeviri oyunların basılması, tartışılması ile Türk ve dünya tiyatrosuna ilişkin akademik çalışmalarla da hem ilgili bölümlerin, hem de genel olarak tiyatro sahasının uygulama faaliyetleri açısından önemli bir açılıma yol açmak,

Merkez bünyesinde kurulması planlanan kütüphane ve görsel-işitsel kütüphane biçiminde meydana getirilecek veritabanı yoluyla, tiyatro ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, broşür, fotoğraf, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan, basılı ve dijital olarak basılı ve görsel-işitsel tiyatro kütüphanesi oluşturmak, bu kütüphaneyi araştırmacı ve uygulamacıların hizmetine açmak,

Bu çerçevede sayılan faaliyetleri, Üniversitenin Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Çeviribilim, Sosyoloji ve bunlar gibi faaliyetin içeriğiyle ilgili bölümlerle işbirliği içinde ve disiplinlerarası bir içerikle gerçekleştirmek.

Vizyon

Merkezimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştireceği faaliyetlerle alanında saygın ve öncü bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Değerler

Merkezimizin çalışmalarında yönlendirici temel değerler şunlardır:
Saydamlık,
Özgün düşünce,
Çözüme odaklılık,
İşbirliğini özendirmek,
Disiplinlerarası yaklaşım.