Yönetmelik

6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALDUN TANER TİYATRO UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Tiyatro ile ilgili alanların birikimlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak dünya ve Türk tiyatrosu merkezli araştırma başlıklarından oluşan bir akademik çalışma dizisi gerçekleştirmek,

             b) Tiyatro disiplininin, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilmesinin düşünsel ve fiziki altyapısını oluşturmak ve tiyatro alanında meydana gelen her türlü üretimin Üniversite bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına kadar uzanan bütün süreçleri, metodik olarak yaratmak ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

             a) Türkiye ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinler arası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni akademik ve sanatsal ürünlere dönüştürmek ve bu alanda çalışmalarda bulunan araştırmacılara katkı sağlamak,

             b) Dünyada tiyatro alanında meydana gelen güncel ve yeni gelişmelerin takip edilmesiyle bu gelişmeler ışığında kitap, dergi, makale gibi akademik yayınlar oluşturmak, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, konferans gibi akademik faaliyetler gerçekleştirerek, ulusal ve uluslar arası boyutta akademik  ilişki ağı yaratmak,

             c) Bünyesinde yapılan her türlü araştırma sonuçlarını yayınlamak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunarak yaratıcı ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlamak,

             ç) Üreteceği projeler ve gerçekleştirilmesi öngörülen akademik faaliyetlerin kuramsal boyutuyla birlikte, bu kuramsal çalışmaların uygulama alanında yaratacağı yeni fikir ve açılımlarla, tiyatronun dramaturji, oyun yazarlığı, sahneleme, oyunculuk, tasarım, eleştiri ve yorum gibi temel alanlarında yapıcı bir işlev yaratmak, yeni telif ve çeviri oyunların basılması, tartışılması ile Türk ve dünya tiyatrosuna ilişkin akademik çalışmalarla da hem ilgili bölümlerin, hem de genel olarak tiyatro sahasının uygulama faaliyetleri açısından önemli bir açılıma yol açmak,

             d) Merkez bünyesinde kurulması planlanan kütüphane ve görsel-işitsel kütüphane biçiminde meydana getirilecek veritabanı yoluyla, tiyatro ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, broşür, fotoğraf, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan, basılı ve dijital olarak basılı ve görsel-işitsel tiyatro kütüphanesi oluşturmak, bu kütüphaneyi araştırmacı ve uygulamacıların hizmetine açmak,

             e) Bu çerçevede sayılan faaliyetleri, Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Çeviribilim, Sosyoloji ve bunlar gibi faaliyetin içeriğiyle ilgili bölümlerle işbirliği içinde ve disiplinlerarası bir içerikle gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan tiyatro bilimi disiplininde doktorluk, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, bu Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

             d) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

             g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünce önerilen, biri Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere, Merkezin çalışma alanındaki veya ilgili disiplinlerdeki öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektörce görevlendirilen dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az üç ayda bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

             b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, gerekli görüldüğü durumlarda geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             c) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

             ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili çeşitli bilimsel araştırma, proje, çeşitli bilimsel toplantı programlarının hazırlanması ve planlanması, programlara ilişkin olarak ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

             d) Merkezin gerçekleştirilen çeşitli bilimsel araştırma, proje, çeşitli bilimsel toplantı ve benzeri programlarının sonunda programla ilgili katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek, programla ilgili bildiri kitabı, proje kitabı ve benzeri kitapları yayınlamak,

             e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             f) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış, biri Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere, Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

             (2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi 18/12/2014 tarihinde ki İÜ Senato Kararıyla kabul edildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİNEĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin karşılaştıkları dezavantajları ortadan kaldırmak ve onların Üniversitede akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönerge; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine, 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Danışman: Özel gereksinimli öğrencilere akademik sorunları konusunda danışmanlık yapan öğretim elemanını,

b) Birim: İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulu,

c) Ders: İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında verilen zorunlu ve seçmeli dersleri,

ç) Engelsiz Bilgi Merkezi: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde özel gereksinimli öğrenci ve personele hizmet veren merkezi,

d) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkez Müdürünü,

f) Öğrenci Koordinatörlüğü: Merkeze bağlı olan özel gereksinimli öğrenci destek hizmetlerini koordine eden birimi,

g) Özel Gereksinimli Öğrenci: Bedensel, zihinsel, duyusal, psiko-sosyal yeteneklerini kullanma ve toplum yaşamına uyum sağlama ile günlük ihtiyaçlarını karşılamada desteğe ihtiyacı olan öğrenciyi,

ğ) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ı) Sınav: İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yapılan bütün sınavları,

i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Uygulamaları

 Ders uygulamaları

MADDE 4 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Ders izlencelerine “Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.

b) Öğretim elemanları Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.

c) Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda Öğrenci Koordinatörlüğü ve Engelsiz Bilgi Merkezi ile işbirliği yapar.

ç) Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.

d) Öğretim elemanları özellikle işitme engelli öğrencilerin talebi halinde derslerini yüzü sınıfa dönük olarak anlatır.

e) İşitme cihazı kullanan öğrencilerin talebi doğrultusunda dersliklerdeki arka plan gürültüsünü ve yansımayı azaltan FM (Frequency Modulation) sistemleri temin edilir.

f) Engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçlarına göre özel gereksinimli öğrencilerin objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.

g) Bilgisayarla yapılan uygulamalı derslerde hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar bulundurulur. Bu bilgisayarlara erişilebilirliği sağlayan gerekli programlar yüklenir ya da gerekli donanım takviyesi yapılır.

ğ) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri görenlerle eşit miktarda kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.

h) Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından uygun bulması halinde, kısa süreli olarak bölümleri ile ilgili dersleri, ikinci öğretim veya Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders programlarından takip edebilirler.

ı) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.

i) Maddi güçlüğü olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimle ilgili olan özel nitelikli araç ve gereçleri Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından imkanlar ölçüsünde temin edilir ve öğrenciye süreli olarak teslim edilir.

j) Eğitim-öğretim yılı başında Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır.

 Sınav uygulamaları

MADDE 5 − (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için Öğrenci Koordinatörlüğü’nden destek talep edilebilir ve aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Sınav salonlarının seçimi, farklı engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve erişilebilirlik kuralları da göz önünde bulundurularak yapılır,

b) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak yapılır.

c) Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin verilir.

ç) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.

d) Özel gereksinimli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.

e) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilere özel ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda (büyütülmüş punto, kabartma yazı, ses dosyası, vb.) soru kağıdı hazırlanır.

f) Görme, işitme zorluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi – disgrafi, distoni v.b. gibi sorunlar yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi ve Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun bulması halinde bu öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınav olmaları sağlanır.

g) Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme bozukluğu olan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.

ğ)Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kağıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere ve Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere “sınav süresinin yarısı kadar” ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazırlık ve yerleşme süresi dahil değildir.

h) Özel gereksinimli öğrencilere kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.

ı) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin verilebilir.

(2) Bu hususların uygulanması, akademik danışmanın sorumluluğundadır.

 

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 6 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin özel durumları nedeniyle almaları mümkün olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçimlik) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır.

 Kısmi zamanlı öğrenci ve gönüllü öğrenci desteği

MADDE 7 − (1) Özel gereksinimli öğrencilere, Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gerekli görülen durumlarda ders çalışma konusunda kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.

(2) Bu hizmetin sağlanması için;

a) Öğrenci Koordinatörlüğü her eğitim ve öğretim yılı başında tespit edilen ihtiyaca göre Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur.

b) Kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.

c) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlere Erişim

 Mimari erişilebilirlik

MADDE 8 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarımaveya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.

b) Mevcut ve tarihi binalarda mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.

c) Hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.

ç) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda imkanlar ölçüsünde destek sağlar.

d) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan bulabilmeleri için binalar içinde kabartma yazı dahil gerekli tedbirler alınır.

 Bilgiye erişim

MADDE 9 − (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojilerözel gereksinimliöğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin web tabanlı hizmetlerine erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri W3 standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üniversite web sitesi ana sayfası, Üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon sistemi ve web tabanlı eğitim yapan bölümler gelişen ve değişen teknolojiler kullanılarak geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

(2) Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin kütüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak istedikleri formatta çoğaltılır veya ödünç olarak verilir.

(3) Engelsiz Bilgi Merkezi tarafından özel gereksinimli öğrencilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal, talebi doğrultusunda öğrencinin istediği formatta (MP3, Braille, MS Word, PDF vb.) hazırlanır.

Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim

MADDE 10 − (1) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Hastaneleri ve Mediko Sosyal Merkezinden öncelikli olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılır.

(2) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin engellilik raporu alma veya yenilemeleri sürecinde kendilerine öncelik ve kolaylık sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 İyi tutum

MADDE 11 − (1) Üniversitede görev yapan her düzeydeki akademik ve idari personel özel gereksinimli öğrencilere iyi tutum sergilemelidir.

(2) Akademik ve idari personelin iyi tutumla ilgili Merkez tarafından yürütülen bilinç düzeyini arttırma amaçlı hizmet içi eğitimlere katılımı sağlanır.

(3) Akademik personelin sınav ve ders uygulamalarına yönelik engel gruplarına uygun materyal hazırlama ve danışmanlık konusundaki hizmet içi eğitimlere katılmaları sağlanır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler ve imkanlar

MADDE 12 − (1) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerinÜniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.

(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.

(3) Öğrenci Koordinatörlüğü maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmeti verir.

(4) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkanları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapar.

Hizmetlerden yararlanma

MADDE 13 − (1) Bu Yönergede belirtilen hizmetlerden yararlanılabilmesi için İstanbul Üniversitesinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin Öğrenci Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

Afet ve Acil durumlar

MADDE 14 − (1) Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli öğrencilerin bulundukları mekanı güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için ilgili birim tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

 Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 − (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yazılı talebi üzerine, Üniversite, Merkezin görüşünü alarak gerekli kararı verir ve uygulamayı yapar.

 Yürürlük

MADDE 16 − (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 − (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.